Beata Sokołowska

O ZDROWIU EMOCJI, UMYSŁU I CIAŁA

Regulamin kursów i polityka prywatności

Regulamin korzystania z usług i sprzedaży kursów onlineoraz polityka prywatności.

Kursy online zwane dalej Kursem, jest sprzedawany za pośrednictwem strony internetowej https://beatasokolowska.pl przez Beatę Sokołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Beata Sokołowska, ul. Podkowy 77D/3, 04-937 Warszawa; NIP 712 143 84 72 zwanym dalej Sprzedawcą, będącą twórcą i właścicielem Kursu.

Ze Sprzedawcą można się skontaktować korzystając z maila info@beatasokolowska.pl

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników.

§ 1. Definicje

Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://beatasokolowska.pl

Kurs – kurs multimedialny online realizowany drogą elektroniczną 

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zakupu Kursukorzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Kursu.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem, o treści zgodnej z Regulaminem.

Abonament – opłata za korzystanie przez Użytkownika z Kursu.

Licencja – czas, na który Użytkownik otrzymuje dostęp i może korzystać z Kursu po wniesieniu określonej opłaty.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://beatasokolowska.pl

§ 2. Warunki świadczenia usług

Aby korzystać z Kursu niezbędne jest spełnienie poniższych wymogów technicznych:

 • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (email)

 • dostęp do Internetu na urządzeniu ze standardowym systemem operacyjnym, umożliwiającym przeglądanie stron www

 • standardowa przeglądarka internetowa wraz z włączoną akceptacją plików cookies

 • oprogramowanie do przeglądania plików pdf

 • oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików wideo

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu za pośrednictwem Strony.

Użytkownik nie może zakupić kursu anonimowo bądź pod pseudonimem.

Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która:

 • zaakceptuje niniejszy Regulamin

 • wypełniła formularz rejestracyjny podając niezbędne dane, w tym aktywne konto email, którego Użytkownik używa do korespondencji

 • wykupiła Licencję dokonując opłaty abonamentu

Wniesienie przez Użytkownika opłaty i akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

Jeżeli Użytkownik zaznaczył podczas rejestracji, że chce otrzymać rachunek, Sprzedawca wyśle rachunek na podany adres email.

Ceny podane na Stronie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

Umowa obejmuje świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną polegającej na dostarczeniu użytkownikowi treści cyfrowych w postaci Kursu.

Sprzedawca oświadcza, że udziela Użytkownikowi Licencji niewyłącznej, która uprawnia do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Kursu na użytek własny w czasie ograniczonym okresem ważności Abonamentu.

Licencja czyli czas dostępu do materiałów Kursu wynosi 12 tygodni i liczony jest od daty rozpoczęcia Kursu. Informacja o dacie wygaśnięcia Licencji przesyłana jest do Użytkownika na adres email podany przy rejestracji.

Sprzedawcy przysługują majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów Kursu, a Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kurs i usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być wykorzystane przez Użytkownika wyłącznie na użytek własny bez możliwości wykorzystania ich w całości lub części do jakichkolwiek innych celów.

Upublicznianie przez Użytkownika materiałów Kursu lub rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez zgody Sprzedawcy, narusza majątkowe prawa autorskie przysługujące Sprzedawcy. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Sprzedawca zastrzega iż podczas prowadzenia prac konserwacyjnych systemów, dostęp do Kursu może być niemożliwy lub utrudniony, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Jednakże Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć starań aby utrudnienia te występowały jak najrzadziej i jak najkrócej. 

Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Za datę zawarcia umowy uznaje się datę wysłania przez Użytkownika przelewu – opłaty za kurs. 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ponieważ świadczenia dokonane przez Sprzedawcę w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter. 

Użytkownik chcący odstąpić od umowy musi o swojej decyzji poinformować Sprzedawcę wysyłając pismo (oświadczenie) pocztą lub emailem.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi otrzymane od Konsumenta płatności w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta odstąpienia od umowy. 

3. Polityka prywatności

Sprzedawca stosuje pliki cookies (ciasteczka) dzięki czemu może dostosować świadczenie usług do potrzeb Użytkownika i zapewnić prawidłowe działanie strony. Ciasteczka wykorzystywane są też przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz marketingowych.

Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików cookies adekwatnie do ustawień przeglądarki Użytkownika.

Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, przekazanych Sprzedawcy w ramach formularzy zamieszczonych na Stronie (formularz zapisu na listę osób zainteresowanych Kursem, formularz zamówienia, formularz zapisu na listę newslettera) zarówno w danym momencie jak i w przyszłości do celów marketingowych (w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy) oraz do przesyłania Użytkownikowi informacji o Kursie i wykonania Umowy. Podanie wymaganych danych przez Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne aby Użytkownik mógł zapisać się na listę osób zainteresowanych kursem i aby mógł zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sprzedawca oświadcza, że:

 • przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkownika korzystając w tym celu z odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.

 • Sprzedawca dba o poufność przekazanych mu przez Użytkownika danych.

 • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 • przechowuje dane wprowadzone przez Użytkownika w trakcie trwania licencji na korzystanie z Kursu oraz przez 30 dni po jej wygaśnięciu. Po tym czasie dane umieszczone przez Użytkownika w programie podlegają usunięciu i nie mogą zostać przywrócone, chyba, że w czasie 30 dni po wygaśnięciu licencji Użytkownik wykupi ją na kolejny okres. W tym celu Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę mailem najpóźniej na tydzień przed upływem 30 dniowego okresu o chęci przedłużenia licencji.

 • Użytkownik w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku „zrezygnuj z subskrypcji” w dowolnej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. Po kliknięciu linku podane dobrowolnie dane Użytkownika (mail, imię, nazwisko) zostają automatycznie usunięte.

 

 • Użytkownik w każdym momencie ma możliwość zmiany swoich danych wpisanych do subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku „zmień dane” w dowolnej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

 

 • W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 3. do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik taką zgodę wyraził
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO. Kontakt ze Sprzedawcą w celu realizacji uprawnień pod adresem: info@beatasokolowska.pl

W przypadku kiedy zawarta wcześniej umowa wymaga przetwarzania danych do jej realizacji, Sprzedawca może odmówić realizacji niektórych uprawnień do czasu dopóki termin roszczeń wynikających z zawartej umowy/złożenia zamówienia nie ulegnie przedawnieniu.

 • W celu realizacji usług Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 1. Fakturownia Sp. z o.o., ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura.
 2. Biuro Rachunkowe Lipke Consulting 04-736 Warszawa, Aleja dzieci Polskich 20 – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na paragonach i fakturach.
 3. MailChimp USA,675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego prowadzony jest newsletter. MailChimp przystąpił do program Safe Harbour, gwarantującego zabezpieczanie danych osobowych zgodnie z wymogami GIODO.
 4. OVH sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław celem przechowywania danych osobowych na serwerze. Informacje na temat ochrony danych osobowych w OVH zgodnie z regulacjami RODO znajdują się tutaj: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/

§ 4. Reklamacje, usunięcie lub zablokowanie konta, roszczenia

Sprzedawca zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, że może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług oraz usunąć konto Użytkownika w przypadku kiedy Użytkownik używa usług lub materiałów w sposób, który narusza Regulamin. W takim wypadku koszty abonamentu za korzystanie z kursu nie są Użytkownikowi zwracane.

Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z usługi i usunąć swoje dane, poprzez pisemne zgłoszenie na adres: zdroweodzywianiew21dni@gmail.com.

Użytkownik oświadcza, że rozumie i przyjął do wiadomości, iż usunięcie konta Użytkownika związane jest z bezpowrotną utratą wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika oraz, że usunięcia zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Sprzedawcy o odszkodowanie, dla podkreślenia czego Użytkownik zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

Związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług reklamacje, muszą być składane w formie pisemnej na adres: zdroweodzywianiew21dni@gmail.com

Reklamacje należy wysłać najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. Prawidłowa reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Reklamacje z powodu wolnego działania Usługi, które spowodowane jest przepustowością łącza internetowego Użytkownika lub innymi niewystarczającymi wymogami technicznymi nie będą rozpatrywane.

Licencja na kurs, czyli czas dostępu, sprzedawana jest na czas określony o czym Użytkownik jest poinformowany w momencie zakupu. Reklamacje oraz prośby o bezpłatne przedłużenie lub ponowne aktywowanie licencji kursu ze względu na indywidualne przypadki losowe Użytkownika jak np. brak dostępu do internetu, brak czasu, wyjazd, niesprawny sprzęt komputerowy, choroba nie będą rozpatrywane. 

§ 5. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

Wprowadzone zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich pojawienia się na Stronie.

Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Sprzedawcy w razie potrzeby będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny.